Voorwaarden

Algemene voorwaarden Acufit Nederland B.V.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de besloten vennootschap Acufit Nederland B.V. met haar handelsnaam en merk Acufit, alsmede de activiteiten die onder de naam gezondheidscentrum Acufit worden aangeboden.

1.2 Acufit-vestiging: de fysieke locatie waar Acufit wordt aangeboden, inclusief de Thuisvestiging.

1.3 Acufit-behandelaars: de natuurlijk persoon, die de beroep uitoefent in de Acufit-vestiging.

1.4 Acufit-clubpas: Behandelingspas met de gegevens van de bezoekers voor de Acufit-vestiging.

1.5 Acufit-licentiegever: de besloten vennootschap Acufit Nederland B.V. is de licentiegever. De licentie wordt uitsluitend verstrekt aan personen, die de Chinese geneeskunde beoefenen. De voorwaarden voor het verstrekken van de licentie zijn beschreven in licentievoorwaarden.

1.6 Acufit-licentienemer: de natuurlijk persoon, die zijn beroep uit uitoefent in de Acufit-vestiging.

1.7 Acufit-licentie: is strikt persoonlijk gebonden en niet overdraagbaar op derden, tenzij deze schriftelijk goedkeuring hebben gekregen van de licentiegever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. In deze algemene voorwaarden worden met “licentiegever” aangeduid Acufit Nederland B.V.. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen aan wie Acufit Nederland B.V.. het recht heeft verleend deze algemene voorwaarden te hanteren en worden met “licentienemer” aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht, en aan wie licentiegever een opdracht verstrekt, en met wie een overeenkomst tot stand komt en met wie licentiegever in enige rechtsverhouding staat.

2.1. Deze algemene voorwaarden van de licentiegever zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen licentiegever en licentienemer van Acufit Nederland B.V. waarop Acufit Nederland B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, waaronder in elk geval de licentie en het gebruik van de naam en het logo van Acufit Nederland B.V.

2.3. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Licentiegever en licentienemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van licentiegever zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Indien licentienemer in wenst te gaan op een aanbieding of offerte van licentiegever, ontvangt licentienemer van licentiegever een opdrachtbevestiging, waarin onder meer de afgesproken diensten, de duur van de opdracht en de prijs van de diensten zijn vastgelegd. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de door licentienemer ondertekende opdrachtbevestiging door licentiegever (hetzij per mail, hetzij per post) retour is ontvangen. Het staat licentiegever vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Er komt in elk geval een overeenkomst tot stand zodra de licentienemer gebruik gaat maken van de mogelijkheden die licentiegever biedt aan licentienemer.

3.2. Na totstandkoming van de overeenkomst worden de afgesproken diensten in gang gezet. Vanaf dat moment draagt licentienemer zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats.

3.3. Het is licentienemer niet toegestaan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of voortvloeiende verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van licentiegever. 

Artikel 4. Dienstverlening

4.1. Licentiegever is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door licentiegever schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures en eventueel door licentienemer aangeleverde voorstellen, ideeën, teksten en materialen voor de Acufit-vestiging, die schriftelijk dienen te worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het risico ter zake de tenuitvoerlegging bij licentienemer rust.

4.2. Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft licentiegever het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen, totdat licentienemer de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4. Licentiegever heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer anderen – dan wel een of meer bepaalde personen – met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.

4.5 Indien licentiegever op verzoek of met voorafgaande toestemming van licentienemer buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is licentienemer aan licentiegever een door licentiegever op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd. Licentiegever is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5. Duur, opschorting en (tussentijdse) beëindiging

5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode.

5.2 Elk der partijen heeft het recht de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij, ondanks ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor nakoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit genoemde overeenkomsten.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van licentiegever op de licentienemer onmiddellijk opeisbaar. Indien licentiegever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

5.4 Indien op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorige lid reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij licentiegever ten aanzien van die prestaties in verzuim is. licentiegever behoudt daarbij steeds het recht een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Prijs, betaling en incassokosten

6.1 Door licentiegever kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Niet in een uitsluitend tot licentienemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden licentiegever niet. Aan in een tot licentienemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

6.2 Licentiegever heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door licentiegever te leveren producten en/of te verlenen diensten, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

6.3 De kosten van uitvoering van na het aanbod van licentiegever door de licentienemer verzochte en door licentiegever aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van licentienemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van licentienemer.

6.4 Facturen van licentiegever dienen in euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van licentiegever vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de verzending te worden voldaan. Het is licentiegever toegestaan betaling bij wege van voorschot, of – bij langdurige of omvangrijke opdrachten – in termijnen te verlangen.

6.5 Indien de licentienemer verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is licentienemer onmiddellijk in verzuim en over de openstaande vergoeding wettelijke rente verschuldigd. Indien licentienemer verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is licentienemer het bedrag van de door licentiegever te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan licentiegever verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15% van de hoofdsom van iedere openstaande factuur en de vertragingsrente met een minimum van € 250,00 per openstaande factuur.

6.6 Licentiegever heeft het recht betalingen van licentienemer – ondanks andersluidende vermeldingen van licentienemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van licentienemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

6.7 Licentienemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover licentiegever op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van licentiegever tegenover licentienemer. Licentienemer heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele met licentiegever te ontbinden indien licentienemer in verzuim is.

6.8 Indien licentienemer zijn betalingsverplichtingen tegenover licentiegever niet volledig of binnen de geldende termijn nakomt, heeft licentiegever het recht haar verplichtingen tegenover licentienemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

6.9 Licentienemer is verplicht op eerste verzoek van licentiegever de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van licentiegever te verzekeren en verzekerd te houden. Indien licentienemer de voldoening van de vorderingen van licentiegever desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft licentiegever het recht haar verplichtingen tegenover licentienemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

6.10 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn licentienemers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke licentienemers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot licentiegever, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij licentiegever. Op deze rechten mogen door licentienemer geen inbreuk worden gemaakt.

7.2 Alle door licentiegever verstrekte zaken, documenten en andere informatiedragers, zoals rapporten, schriftelijke informatie, overeenkomsten, handboeken, adviezen, inventarisatiescans, offertes enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door licentienemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van licentiegever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Licentiegever behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.3 Het is licentienemer of derden verboden het concept van licentiegever c.q. de gehele of gedeeltelijke inhoud van licentiegever te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden. Zulks geldt niet voor het downloaden en bekijken van het concept door licentiegever voor eigen gebruik. Het is licentienemer of derden tevens verboden het concept van licentiegever te verminken, te vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Licentiegever sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Acufit-licentie.

8.2. Licentienemer zal licentiegever vrijwaren van vorderingen van derden – zoals werknemers en (andere) hulppersonen – die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de overeenkomst door licentiegever geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. Licentienemer zal licentiegever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door licentienemer aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door licentiegever aan licentienemer geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door de door licentiegever geleverde zaken.

8.3 Aansprakelijkheid van licentiegever kan uitsluitend ontstaan, nadat licentienemer licentiegever onverwijld na de levering of – bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming – onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk door middel van een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en licentiegever gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

8.4 Een verplichting van licentiegever tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de door licentiegever gemaakte (bureau)kosten, zijnde arbeidskosten exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen en kosten van derden, voor zover die door licentienemer zijn of dienen te worden betaald. In geen geval zal de door licentiegever verschuldigde vergoeding voor directe schade meer dan het bedrag van de, voor de handelingen waaruit de schade is voortgevloeid, overeengekomen prijs bedragen. Licentiegever is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade – zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd en/of het missen van financieel voordeel – te vergoeden. Indien het hiervoor bepaalde door een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt is de aansprakelijkheid van licentiegever beperkt tot het bedrag waarvoor licentiegever verzekerd is per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden beschouwd

8.5 Licentienemer staat ervoor in dat door licentiegever te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Licentienemer zal licentiegever vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door licentiegever verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten – worden geschonden.

Artikel 9 – Vrijwaring

9.1 De licentienemer vrijwaart licentiegever voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan licentiegever toerekenbaar is. Indien licentiegever uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de licentienemer gehouden licentiegever zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de licentienemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is licentiegever, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van licentiegever en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de licentienemer.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Indien licentiegever door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien licentiegever door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen, zonder ter zake enige schadevergoeding aan licentienemer verschuldigd te zijn. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) licentiegever en/of (andere) hulppersonen, productiestoringen, technische storingen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en overheidsmaatregelen.

Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie

11.1 Licentienemer en licentiegever staan er jegens elkaar voor in dat derden niet – door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen – kennis kunnen nemen van door licentiegever, respectievelijk licentienemer verstrekte, van licentiegever, respectievelijk licentienemer betrokken en uit het uitvoeren van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn, indien die informatie door licentiegever respectievelijk licentienemer als zodanig is aangeduid.

Artikel 12 – Algemeen

12.1 Als verklaringen en rechtshandelingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden niet beschouwd elektronische verklaringen en/of rechtshandelingen.

12.2 Aanbiedingen van en overeenkomsten met licentiegever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.3 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

12.4 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

12.5 Indien licentiegever een niet-Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet-Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

Acufit Nederland B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Arnhem, alwaar deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.

Versie augustus 2017